Friday, 21 December 2012

SYAIKHUL MUFASSIRUN, IMAM ATH-THABARI


Ketika membaca tafsir Ibnu Katsir, tafsir al-Qurthuby, tafsir Fii Zhilal al-Qur’an, atau kitab tafsir lainnya pasti kita dapati di dalamnya perkataan Imam ath-Thabari. Semua kitab tafsir yang menggunakan metode tafsir bil ma’tsur pasti merujuk pada kitab tafsir Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ayyi al-Qur’an atau yang lebih dikenal dengan tafsir ath-Thabari.  Siapakah gerangan penulis kitab tafsir luar biasa ini?
Beliau adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Gholib ath-Thabari al-Aamulii al-Baghdadi. Memiliki nama kuniyah Abu Ja’far walaupun beliau belum menikah dan tidak mempunyai anak, karena kunniyah adalah sunnah. Biasa dikenal dengan ath-Thabari  karena dinisbatkan kepada nama tempat kelahiran beliau, Thabaristan.

Imam ath-Thabari dilahirkan di kota Aamul-Thabaristan, pada tahun 224 Hijriyah. Beliau wafat pada 310 Hijriyah di Baghdad dan hidup selama 89 tahun. Beliau hidup pada masa Daulah Abbasiyah (750-1242). Abu Ja’far ath-Thabari tidak menikah sampai beliau wafat. Bukan karena beliau tidak mengikuti sunnah Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam, melainkan karena beliau sangat sibuk dengan ilmu dan berdakwah.
Imam ath-Thabari mengkhatamkan hapalan al-Qur’annya pada usia 7 tahun. Kemudian pada umur 8 tahun beliau menjadi imam sholat. Beliau bermulazamah kepada ulama-ulama di daerah Aamul. Pada usia 12 tahun beliau melakukan rihlah ilmiah untuk menuntut ilmu. Beliau pergi ke Basrah, Kufah, Iraq, Siria, juga Mesir. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan pada usia seperti ini?

Imam ath-Thabari memiliki kulit berwarna coklat, badannya tegap tinggi, matanya lebar, fashihul lisan, berambut hitam, dan warna hitam pada rambut dan jenggotnya bertahan hingga beliau wafat. Beliau biasa mengonsumsi anggur, buah tin, rutab, za’tar, zaitun, dan khubz. Beliau juga biasa meminum susu kambing dan memakan daging merah. Beliau tidak mengonsumsi tamr, madu, wijen, dan daging yang banyak lemaknya karena beliau memiliki penyakit lambung.[1]
Ibnu Kamal seorang murid ath-Thabari mengatakan bahwa beliau biasa membagi waktu siang dan malamnya untuk kemaslahatan dirinya, agamanya, ilmunya dan orang lain. Imam ath-Thobari adalah sosok ulama yang wara’, zuhud akan dunia, ahli ibadah dan selalu menjauhi hal-hal yang haram. Beliau selalu ridho dengan apa yang beliau miliki. Saking zuhudnya, beliau menolak tawaran jabatan penting di pemerintah dan imbalan harta yang diberikan kepadanya. Ketika Imam ath-Thabari mengarang sebuah kitab fiqih, beliau dikirimi uang seribu dinar oleh seorang menteri, al-Abas bin al-Hasan, tetapi beliau menolaknya.[2] Sementara saat ini banyak orang yang berebut jabatan.
Beliau adalah sosok ulama yang tawadhu’ dan tidak menyombongkan diri atas segala ilmu yang dimilikinya. Abdul Aziz ath-Thabari mengatakan bahwa Imam ath-Thabari adalah sosok ulama yang beradab dalam segala hal. Beliau selalu menjaga adab dalam berpakaian, makan, hal-hal yang berubungan dengan dirinya, bersikap biasa dengan saudaranya, dan sepertinya candaan beliau adalah candaan yang paling baik.
Imam ath-Thabari adalah sosok ulama yang berani menyerukan hal-hal yang haq dan tidak takut dengan celaan orang yang suka mencela. Beliau bersikap keras terhadap khawarij, mu’tazilah, qadariyah dan syiah. Orang-orang syiah di Thabaristan sering mengutuk dan mengumpat para sahabat radhiyallahu ‘anhum ajmain. Ath-Thabari membela sahabat dengan mengarang kitab tentang keutamaan sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ‘anhuma. Dan pemimpin di daerah Thabaristan kala itu termasuk kalangan yang mengutuk para sahabat. Kemudian beliau sangat marah dengan tindakan Imam ath-Thabari dan ingin menjebloskan beliau ke dalam penjara. Lalu Imam ath-Thabari pun hijrah ke tempat lain.[3]
Abu Ja’far ath-Thabari sangat disiplin dalam mengatur waktunya. Beliau melakukan qailulah sebelum zhuhur kemudian sholat zhuhur kemudian menulis sampai ashar kemudian keluar untuk sholat ashar dan kemudian mengisi ta’lim di masjid hingga sholat maghrib, kemudian mengajar di masjid sampai sholat Isya. Setelah isya, beliau pulang ke rumahnya dan sibuk dengan menulis dan tidak mengizinkan seorangpun menemui beliau kecuali karena urusan yang sangat penting.
Abu Ja’far ath-Thabari adalah seorang faqih dan menguasai fiqih. Pada awalnya beliau bermazhab Syafii. Kemudian beliau melanjutkan memperdalam ilmu fiqihnya sampai beliau menjadi seorang mujtahid yang mutlaqan dan mustaqilan. Kemudian beliau memiliki mazhab sendiri, dikenal dengan mazhab al-Jaririyah yang dinisbatkan kepada nama beliau. Mazhab ini memiliki banyak pengikut di awal kemunculannya. Namun seiring dengan perkembangan zaman mazhab ini makin berkurang pengikutnya dikarenakan tidak adanya murid beliau yang melanjutkan mempertahankan mazhab ini. Dan mazhab itu pun berhenti pada abad ke 4.
Imam ath-Thabari adalah seorang imam besar. Beliau menguasai banyak ilmu, ilmu fiqih, ilmu qiraat, tafsir, hadits maupun tarikh. Beliau juga dinobatkan sebagai Bapak Tafsir dan Bapak Sejarah. Semasa hidupnya Imam ath-Thabari disibukkan dengan menuntut ilmu, menulis, dan mengajar. Beliau termasuk ulama yang produktif dalam menulis. Setiap harinya beliau mampu menulis 40 halaman. Berdasarkan riwayat dari Khatib al-Baghdadi yang diambil dari Ali bin Ubaidillah al-Lughawi asy-Syamsi, Imam ath-Thabari sudah aktif menulis selama 40 tahun. Jika dikalkulasikan, beliau biasa menulis setiap harinya sebanyak 40 lembar. Dan beliau telah aktif menulis selama 40 tahun. Berarti kira-kira beliau telah menghasilkan sekitar 548.000 lembar tulisan.
Ketika beliau ingin menulis kitab tarikh beliau berkata kepada muridnya : “Maukah kalian menulis kitab tarikh dari zaman Nabi Adam hingga zaman kita saat ini?” Kemudian muridnya berkata : “Berapa banyak?” Imam ath-Thabari menjawab : “Tiga puluh ribu lembar!” Kemudian muridnya menjawab : “Ini tidak mungkin selesai walaupun kita sudah meninggal.” Lalu Imam ath-Thabari berkata : “Innalillahi, matatitil himam (sudah mati  tekad).” Kitab tafsir yang semula beliau rencanakan terdiri dari 30.00 lembar beliau ringkas menjadi 3.000 lembar.
Di antara karya beliau adalah Jaami’ul Bayan ‘An Ta’wili Ayil Qur’an -yang lebih dikenal dengan Tafsir ath-Thabari-, Tarikh al-Umam wa al-Muluk –yang dikenal dengan Tarikh ath-Thabari, Tahdzib al-Atsar wa at-Tafdhil ats-Tsabit, Ikhtilaf al-Ulama al-Amshar fi Ahkam Syara’i al-Islam –yang dikenal dengan Ikhtilaf al-Fuqaha-, Dzail al-Mudzil, Lathif al-Qaul fi Ahkam Syara’i al-Islam, Adab al-Qudhah, al-Musnad al-Mujarrad, al-Qiraat wa Tanzil al-Qur’an, Mukhtasar Manasik al-Hajj, al-Mujiz fi al-Ushul, dan Musnad Ibnu ‘Abbas.  
Karangan beliau yang termasyhur adalah Jaami’ul Bayan ‘An Ta’wili Ayil Qur’an yang lebih dikenal dengan tafsir ath-Thabari dan Tarikh al-Umam wa al-Muluk yang lebih dikenal dengan Tarikh ath-Thabari. Dalam bidang tafsir sendiri karya Imam ath-Thabari ini merupakan tafsir generasi pertama yang dibukukan sehingga masih utuh sampai saat ini. Bukan berarti sebelum Imam ath-Thabari belum ada pembukuan tafsir. Sebelum pemerintahan daulah Abbasiyah gerakan pembukuan ilmu pengetahuan belum terlalu gencar. Baru pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah gerakan pembukuan ilmu pengetahuan mulai berkembang dengan sangat pesat.
Ya beliau lah seorang syaikhul mufassiruun yang menginspirasi banyak orang. Semoga bisa muncul generasi-generasi seperti beliau. Harapan setiap orang tua ingin memiliki anak seperti beliau. Termasuk saya... Aamiin.. Minimalnya bisa hafal Quran di usia 10 tahun....;D
Wallahu ta’ala a’lam[1] Doktor Sholah Abdul Fatah al-Kholidi, Ta’rif ad-Darisiin bi Manahij al-Mufassiriin  (Damaskus: Dar al Qolam, 2012) h. 344

[2] Ibid. h. 345
[3] Ibid. h. 347

0 comments:

Post a Comment

 

Ich bin Muslime ^^ Copyright © 2012 Design by Ipietoon Blogger Template